Bocairent convoca ajudes per a la rehabilitació d’immobles del barri medieval
Fins el 22 de juny per sol·licitar-les

El Ple de l’Ajuntament de Bocairent, en la sessió ordinària celebrada el 28 de setembre del 2017, va aprovar l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d’immobles del barri medieval de Bocairent.

D’acord amb el que disposen dites bases reguladores i de conformitat amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria aprovada per Decret, pel que RESOLC:

Aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2017 per a la concessió d’ajudes econòmiques amb destinació a la realització de treballs de rehabilitació d’immobles del Barri Medieval de Bocairent:

 

1. Objecte

És objecte d’aquest decret convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a l’exercici del 2018, destinades a la rehabilitació d’immobles del barri medieval de Bocairent, en la zona delimitada com a bé d’interés cultural en l’Inventari general del Patrimoni cultural valencià de la Generalitat Valenciana.

 

Seran subvencionables els treballs que es detallen en els punts 1.2 de les bases reguladores que són:

 • Reparació o execució de revestiments de façanes (esquerdejats, guarnits i semblants, etc.).
 • Col·locació o substitució de fusteries exteriors a la via pública.
 • Pintura de façanes i els seus elements de fusteria i de reixes.
 • Eliminació d’elements impropis (rètols, sòcols, aparells d’aire condicionat, antenes, instal·lacions aparents, etc.).
 • Enfoscats, pintura, impermeabilitzacions i protecció de mitgeres.
 • Impermeabilització de façanes, de mitgeres i de cobertes.
 • Aïllaments de façanes, de mitgeres i de cobertes.
 • Enderrocs d’edificacions, sempre i quan l’estat actual impedisca la seua conservació i es presente el projecte d’execució d’un nou immoble de nova construcció, amb compromís de la seua execució i terminació en els quatre anys següents, comptadors des de la concessió de la llicència.
 • Adequació interior de locals per l’obertura de nous establiments sempre que no supose primera utilització.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques tant interiors com exteriors.
 • Reparació o substitució de cobertes, de canals i de baixants exteriors que donen a la via pública(*).
 • Reforços de forjats o de consolidacions de cimentació i d’estructures (*).

(*) En aquest cas, caldrà aportar l’informe d’avaluació de l’edifici que inclourà l’anàlisi de les condicions d’accessibilitat, d’eficiència energètica i de l’estat de conservació de l’immoble.

També seran subvencionables els honoraris derivats de la redacció de projectes, de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut, i memòries tècniques, si és el cas, de les obres que s’han de subvencionar, amb el límit màxim per aquest concepte del 10% del cost de l’obra subvencionable, segons cada projecte (IVA no inclòs), corresponent a l’execució d’obra realment executada i certificada. També serà subvencionable la redacció de l’informe d’avaluació de l’edifici amb una quantia fixa de 100 euros. Tots els documents a subvencionar deuran d’estar visats / registrats pel col·legi oficial corresponent.

 

 

 

2. Beneficiaris i requisits

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones o les entitats que siguen propietaris i les comunitats de propietaris.

No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o les entitats anteriors en què concòrrega alguna de les prohibicions contingudes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

3. Condicions, finalitat i quantia de la subvenció

Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es destinaran a atendre les despeses derivades de la realització de les obres que es detallen en el punt 1.2 de les bases.

L’import de la subvenció es calcularà, en el moment de la concessió, com un 50% del pressupost total de l’actuació (IVA no inclòs). La subvenció màxima és de 8.000 euros, inclosos honoraris tècnics.

Aquesta quantitat màxima es podrà augmentar en un 25% si el propietari de l’immoble destinat a vivenda unifamiliar justifica la residència en l’immoble com a vivenda habitual. Per a valorar aquest augment caldrà que el propietari de l’immoble hi estiga empadronat amb una antelació mínima d’un any, comptadora des de la convocatòria de les ajudes i es comprometa a continuar vivint en l’habitatge durant un termini mínim de 5 anys des de la justificació de la subvenció.

Seran subvencionables totes les actuacions realitzades durant l’any 2018.

 

4. Presentació de sol·licituds, documentació i termini

Les sol·licituds es presentaren en el Registre general de l’Ajuntament de Bocairent o en qualsevol altra de les formes previstes en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, mitjançant instància normalitzada adreçada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bocairent. La instància referida es podrà obtenir en el Registre general d’Entrada o en la pàgina web de l’Ajuntament de Bocairent (www.bocairent.es).

Les sol·licituds hauran d’estar signades pels propietaris dels immobles (persona física o jurídica) o per la presidència de les comunitats de propietaris que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses.

Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un immoble.

 

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent (original o còpia confrontada):

a. Fotocòpia confrontada del NIF, del passaport o de la targeta d’estrangeria de la persona sol·licitant.

b. En el cas de persona jurídica o de comunitat de propietaris, documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l’entitat (escriptura d’apoderament o document equivalent).

c. Acreditació de la propietat de l’immoble: escriptura pública (per a propietaris).

d. Acord de la junta de propietaris relatiu a la sol·licitud de l’ajuda (per a comunitats de propietaris).

e. Memòria valorada dels treballs, en la qual es farà constar el següent:

 • Dades relatives a la situació de l’immoble (carrer i número de policia, i referència cadastral).
 • Fotografia actual de les façanes de l’immoble i dels elements a rehabilitar.
 • Dimensions de la façana i de la coberta sobre les quals es pretén actuar.
 • Pressupost d’execució per contracta (inclou despeses d’execució material, despeses generals, benefici industrial i l’IVA dels treballs de rehabilitació que apareixerà com a quantitat diferenciada).
 • Quan l’import de la despesa que s’haguera de subvencionar supere els 50.000 euros sense IVA, s’hauran de presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, per a la realització de les obres i justificar l’elecció d’acord amb criteris d’eficiència i d’economia.

El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 22 de juny del 2018.

 

 

 

5. Finançament de les ajudes

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 1.1522.48044 Ajudes vivendes barri medieval del pressupost municipal del 2018, fins un import màxim de 50.000 euros.

 

6. Òrgan competent per a la instrucció i la resolució

L’encarregat de la instrucció del procediment serà l’arquitecte municipal amb el suport de l’arquitecta tècnica vinculada al barri medieval, baix la supervisió de la Secretaria de l’Ajuntament de Bocairent.

 

La comissió d’avaluació estarà presidida per l’Alcaldia o per la persona en qui delegue i estarà formada per les vocalies següents:

 • Arquitecte municipal
 • Arquitecta tècnica vinculada al barri medieval
 • Les funcions de Secretaria les farà la de l’Ajuntament o la persona en qui delegue

L’òrgan competent per a la resolució és l’Alcaldia. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos des de l’últim dia de presentació d’instàncies. Finalitzat aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud de subvenció s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

 

7. Criteris de valoració de les sol·licituds

Examinats els expedients, la comissió valorarà les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris i les prioritats següents:

 • Característiques de l’immoble:

a) Immobles que constituïsquen vivendes unifamiliars i gaudisquen de protecció patrimonial segons el planejament vigent:_____________________________________________ 20 punts

b) Immobles que constituïsquen vivendes unifamiliars:_________________ 15 punts

c) Immobles que constituïsquen vivendes plurifamiliars:________________ 10 punts

d) Immobles destinats a usos terciaris o a dotacions:____________________ 10 punts

e) Immobles que no tinguen la condició de vivenda:_____________________ 5 punts

 • Actuació conseqüència d’un requeriment municipal de reparació per a evitar perills que afecten a la via pública (sempre i quan siguen posteriors a l’1 de gener del 2017)___________________ 5 punts
 • Actuacions d’eliminació d’elements impropis segons la normativa vigent_____________
                                                                                                                                  fins a 10 punts
 • Actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de la vivenda
                                                                                                                                              5 punts
 • Actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’edifici_________________ 5 punts
 • Condició de vivenda habitual segons padró municipal o immoble destinat a activitat econòmica segons el planejament vigent_______________________________________________________ 5 punts

 

En cas d’empat en les valoracions, es prioritzaran els immobles que constituïsquen la vivenda habitual del sol·licitant, de manera que s’atorgarà 1 punt per cada persona que residisca en l’immoble, a la data d’aprovació de la present convocatòria, d’acord amb la informació del padró municipal d’habitants. Si continua existint l’empat, es prioritzaran les sol·licituds segons la major superfície de l’immoble sobre el qual es pretén actuar. Si continua existint l’empat, es prioritzaran els immobles protegits d’acord amb el catàleg del Pla especial de protecció i de reforma interior del barri medieval de Bocairent (PEPRI). Si continua existint l’empat, finalment el crèdit disponible es repartirà de manera proporcional, en funció del pressupost total de l’actuació, entre les sol·licituds que hagen obtés la mateixa puntuació i no quede suficient crèdit disponible per poder ser ateses en la seua totalitat.

 

8. Notificació i publicitat de la resolució

La resolució haurà de ser motivada i farà constar, de manera expressa, la identitat dels beneficiaris de les subvencions concedides, amb indicació de l’import de l’ajuda que es concedeix i de l’import del pressupost protegit, així com la desestimació de la resta de sol·licituds.

D’acord amb el punt 9.4 de les bases reguladores La resolució es notificarà individualment a cada interessat. Així mateix, es publicarà la relació de les subvencions concedides en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, i BDNS; en el Butlletí oficial de la província es publicarà un extracte de la resolució.

 

9. Liquidació de l’ajuda i justificació de les despeses

Els beneficiaris de la subvenció hauran de presentar la sol·licitud d’abonament de l’ajuda econòmica segons model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en el punt 11 de les bases reguladores en el termini de tres mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada, o de la data de la resolució de concessió si aquesta fóra posterior.

Aquesta documentació es presentarà en el Registre municipal d’Entrada de l’Ajuntament o en qualsevol altra de les formes previstes en l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Si el cost total de les obres executades foren inferiors al cost segons el projecte, es recalcularà l’import de la subvenció d’acord amb el cost realment executat.

La liquidació i el pagament de l’ajuda es realitzarà en la forma prevista en el punt 12 de les bases reguladores.

 

10. Difusió de l’ajuda concedida

Els beneficiaris de les ajudes col·locaran, en un lloc clarament visible, un cartell indicador de que les obres compten amb finançament municipal, d’acord amb el model que s’adjunta, que haurà d’estar exposat durant el període de realització de les obres. S’aportaran fotografies del cartell degudament exposat en la documentació justificativa que s’indica en el punt anterior.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31