Ordenances i reglaments
   
  A continuació es poden consultar els següents reglaments, ordenances i taxes municipals:
-

Impost Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

- Impost Construccions, Instal·lacions i Obres
- Impost Vehicles de Tracció Mecánica
- Taxa Subministrament Aigua Potable
- Taxa Clavegueram
- Taxa Recollida de Brossa
- Ordenança municipal de clavegueram i aigües residuals
- Reglament d'ús i funcionament de l'Ecoparc
- Ordenança municipal reguladora del procediment de declaració responsable per a la execució d’obres reforma d'edificis, construccions i instal·lacions (obres menors)
- Ocupació de Terreny Públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Cavallets, Bastides i altres Instal·lacions Anàlogues
- Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local, Relativa a Instal·lacions de Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo, situats en Terrenys d'Ús Públic Local així com Indústries de Carrer i Ambulants i Rodatge Cinematogràfic 
- Ocupació de Terrenys d'Ús Públic Local amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa
- Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local, Relativa a Esteses, Canonades i Galeries per a les Conduccions d'Energia Elèctrica, Aigua, Gas o qualsevol altre Fluid inclosos els Pals per a Línies, Cables, Palometes, Caixes d'Amarrament, de Distribució o de Registre, Transformadors, Carrills, Bàscules, Aparells per a la Venda Automàtica i altres Anàlegs que s'Establisquen sobreVies Públiques o altres Terrenys de Domini Públic Local o Volen sobre els mateixos
- Entrada de Vehicles i Reserves d'Aparcament
- Visites a Museus, Monuments Històrics o Artístics, o altres Centres o Llocs Anàlegs
- Preu públic de piscina, Instal·lacions Esportives i altres Servicis Anàlegs 
- Servici de Mercat
- Reglament muncipal d'honors
- Concurrència a proves selectives
- Assistència i Estança en la Residència d'Ancians 
- Servici d'Escola Infantil Municipal
- Reglament per als Voluntaris de Protecció Civil
- Ban animals de companyia
  - Reglament de participació ciutadana
 - Ordenança de Convivència Ciutadana
- Modificació Ordenança de Convivència Ciutadana
 - Ordenança de matrimonis civils
- Ordenança de serveis funeraris
 - Ordenança del Servei de Biblioteca
 - Ordenança fiscal de taxa per expedició de documents administratius a instància de part
- Edicte Bonificació Impost de Bens Inmobles (IBI) per famílies nombroses
- Última modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost de Bens Inmobles (IBI)- Ubana
- Última modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost de Bens Inmobles (IBI) - Rústica
-

Mesures en l'Impost de Construccions i Obres (ICIO) davant la pedregada del 31 de juliol de 2015

  Ordenança reguladora de la cessió de trituradora municipal de restes agrícoles i forestals a particulars

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30